O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

288-(6)

II SÉRIE-A — NÚMERO 19

fastsettes hvert är ved overenskomst mellom de kompetente myndigheter.

Med henblikk pä dette, utveksler de kompetente myndigheter i de to stater de n0dventige blanketter i uutfylt stand.

Artikkel 7

Transporter som faller inn under den protokoll som det vises til i artikkel 18 i denne overenskomst, er underiagt kravet om tillatelse, men denne gis utenfor kontingenten.

Artikkel 8

1 — Tillatelsene, som skal vere i samsvar med en mo-dell som begge avtaleparters kompetente myndigheter har gjtt sin tilslutning til, kan vare av to typen

a) Enkeltillatelser, som gjelder for en eller flere transporter og hvis gyldighetstid ikke mä overskride to mäneder;

b) Tidsbegrensede tillatelser, som gjelder for et ubes-temt antall transporter og hvis gyldighetstid er ett är.

2 — Tillatelsene skal ledsages av en kj0rerapport, hvor transporten beskrives. Den som mottar tillatelsen er pialagt ä fylle ut kj0rerapporten etter hver transport Kj0rerapporten kan vere en del av tillatelsen.

Artikkel 9

Med mindre det er innhentet serskilt tillatelse fra de kompetente myndigheter til den betvtrte avtalepart, er det forbudt for transportorer fra den ene avtaleparten ä foreta transporter til tredjeland fra den annen avtaleparts territorium. Partene kan i fellesskap fastsette en ärlig Kontingent for tredjelandskj0ring.

Artikkel 10

Den som mottar tillatelsen, skal returnere tillatelsen og kj0rerapporten til de myndigheter som stod for utstedelsen, enten etter bruk, eller ved tillatelsens uü0p dersom den ikke er blitt brukt

Kj0rerapporten skal stemples av tollvesenet-

in — Felles bestemmelser

Artikkel 11

1 — Tillatelsen og ASOR-dokumentene skal alltid fo-reftnnes ombord i kj0ret0yet og skal alltid forevises de kontrollerende myndigheter pä foresp0rsel.

2 — Kj0redeklarasjoner-og rapporter kontrolleres av tollvesenet i henhold til nasjonale forskrifter, ved innreise til og utreise fra den stat de er utstedt for.

Artikkel 12

Transportselkapene og deres ansatte skal overholde de lover og forskrifter som gjelder for de ornrader som beferdes. Den utf0rte transport skal vere i overensstemmelse med besternmelsene i tillatelsen.

Artikkel 13

1 —Nar det gjelder kj0ret0yets vekt og dimensjoner, forplikter avtalepartene seg til ikke ä sette strengere krav til kj0ret0yer som er registrert i den annen avtalestat enn til kj0ret0yer fra sitt eget land.

2 — Hvis kj0ret0yets eller lastens vekt eller dimensjoner overstiger de begrensninger som er fastsatt pä den annen stats territorium, skal kj0ret0yet vare forsynt med en serskilt tillatelse, utstedt av denne avtaleparts kompetente myndigheter.

3 — Dersom denne tillatelsen pälegger kj0ret0yet ä bruke en spesiell reiserute, mä transporten utelukkende foregä etter denne reiseruten.

Artikkel 14

Den protokoll som omtales i artikkel 18, fastslär hvilken skatteordning som skal gjelde for transport0rer og kj0ret0yer fra en avtalepart pä den annen avtaleparts territorium.

Artikkel 15

1 — Avtalepartenes kompetente myndigheter skal se til at transportselskapene overholder overenskomstens bes-temmelser. De skal underrette hverandre om overtredelser som finner sted og om de ätgjerder som foresläs anvendt

Bortsett fra eventuelle 0konomiske ätgjerder, kan folgende ätgjerder komme til anvendelse:

ä) Advarsel;

b) Midlertidig eller varig utelukkelse, helt eller del-vis, fra muligheten til ä utf0re de transporter som er nevnt i artikkel 1 i denne overenskomst pä den stats territorium hvor overtredelsen har funnet sted.

2 — De myndigheter som pälegger ätgjerden, er forpüktet til ä underrette den anmodende myndighet om hva som er foretatt.

Artikkel 16

1 — Hver avtalepart utpeker de myndigheter som er kompetente til ä fatte beslutninger vedrdrende overens-komsten pä vedkommende stats territorium, og underretter den annen avtalepart om dette.

2 —De utpekte myndigheter i de to stater oversender hverandre periodiske oversikter over utstedte tillatelser og utf0rte transporter.

Artikkel 17

1 — For ä se til at besternmelsene i denne overenskomst blir satt ut i livet pä rett mäte, nedsetter avtalepartene en blandet kommisjon.

2 — Nevnte kommisjon trer sammen etter anmodrung, fra de kompetente myndigheter i en av avtalestatenes territorium.

Artikkel 18

1 — Enkelthetene i iverksettelsen av denne overenskomst fastsettes ved en protokoll, som trer i kraft samtidig med nevnte overenskomst.

2 — Den blandede kommisjon som er nevnt i artikkel 17 i denne overenskomst kan, i nödvendig utstrekning, endre den nevnte protokoll.

Artikkel 19

1 — Avtalepartene underretter hverandre gjennon di-plomatiske kanaler när de grunnlovs og lovgivningsmessige