O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

130

II SÉRIE-A — NUMERO 11

kaiMa, osob», ktorB na terytorlun panatwa Strony wnioskujqcej nia

apetala lub prreetala spelniac obow1a,tuja,rTe wanmkl dt.m wjozdu lub

pobytu, o lie zostaiile ustalone lub dotnnlanans, te posUdn on» obyw&telatwo peu'ist^ strony w«*w»»>ej.

2. Stroi* wnloakujrçca przyjmia te, osobg s powrotea pod tyni eivnytnl wArutiVani, je*oli po pôinlejarym pprawclzenlu okot» glq, te w chwlll opuazczenla terytoriira panatwa Strony wnloaHuJ'rre) oeoba ta nie poaiadala obywatelst'ja Strony werxanej.

Artykul 2

1. Umawiajqca alq Strona, prsee kt6rej granlce, rawrtq^.rznq wjochaia oeoba, ktére na terytorlun sttony wiiloakuj.i?ej nie spitnli lub przestala spelnloé obowiatujgce warunkl dla wjatrlu lub pobytu. przyjnle na wnioaek tej strony te, osobq na awoje terytorlum bas zbednydi formalnoécl.

2. Oranlca, lewrrçtrtnq w rotumlenlu tego artykulu Je«t plerwsca prtekroctona granica panatwa nie bqd»ica granlcç w»wne,trtna, pnnstwa Uaowlajeeyeh al<) Stron rgodnle t U»ow!| z Schengen t dnla 14 ceerwca 1985 t. w «pnivie stcpnlowego inoszenla kontroli na wapolnych gtanlcach.

3. ZobowlQianle do prryjecla t powrott» o«6b przebywajeeyen bez zezwolenia. wetliug uatepu 1, nie -lotycry oooby. ktors M]ttd>A]y na terytorlun panatwa Strony wnloakujaeej poeladata wain* wixa lub wa>ne pra»o pobytu te) Umwiejaeej aie. Strony, lub ktorej ta Uaawta-jajea aie, Strona udzlellla wity lub preus pobytu po jej wjst

4. Jetait oooba, o ktirej km w uetepie l niniejezego artykulu. poalada watne prawo pobytu lub watne, «lie, uddelona, pria» lnns, UbBvtaje^a, aie; Strony, to Strona ta na wnioaek Strony wnloakujaeej przyjnle te, oeoba, na awoje terytorlua bex zbejdnydh (onalnoaci.

5. Za prnwo pobytu zgodnie t uatepsnl 3 14 niniejezego artykutu uwa*.a lie. kaMe zez*olenie. obojgtnle Jaklego rodzeju. udzlelone priai ledna, c uoawlajecych «le Stron, ktore uprawnla do pobytu na Je) terytorlun. Me uwaia «te, «a nie ogranietonego cxaeowo tazwolenla na pobyt na terytorlun paftetw» jednej « UBsviajeeycrt ele, stron. udiieioneoo te «ntgle/tu na rorpetrywarde wnioaku o azyl lus wnioelcu o zezoolenle na pobyt.

Artykut 3

L., Uanyiejeca «te Strona, do ktore] ekierowano tmloee* o przyjecle œcby ortebyweji^ej bat texwlenia, odçowte na ten wnioaek najpoéniaj w ciajgu ofaiu rtni.

2. 'jjaxiajeee aie. Strona. do Vtûi.j ohlarowano o prtyjucle oeoby prtebywaJvaJ bat terwlenia 1 ktéra taeteepto-wala ten wnioaek pnyj»l« t, oaoba najpôiniej « elagu jednego «ieela-ca. Okre. ten «te to.tac prtedlutony na «niowy Strony -nlœkuj^e).

lurtytoii 4

Mlnlstrovle odpcwitdtlalnl u kontrole granicm okreii^ centralna i iokmlna wtadca wlaAciw* dla nellxacii t*ilo*k6w o prayw jacie o*6b przebywajççych bec terxolenla 1 powiadaale, o tya dzoga,

/

dyplaaaitycaui pozootste Umola^ce aie strony na]p6£ni«) « chvlli pcdpiaania nlnie)*sego Vorottaiienia lub » ctwlll prryatai>iania de niego.

Artykut 3

1. Poatanowlenia nlnlejeaego Forotunienla nie narusza^ etoeooania Kom*nc)l OanevaXle} t 28 llpca l»5l r. « sprawie statuou uctiorllcoM, ueupelnione) Prototeiea t Nbxejgo Jorku t dnla 31 stycznia 1987 r.

2. Poetarorienia nlniejacego Psroxualenia nie natusaja; EobowlaxaA uaawlajepycri aie. stron bedajeych psnatMaal czlonkrwaklAi wtpolnot Europejakich, wynlka Japych e prawalewatwe. tych Uap61nat.

3. Poatanowlenia ninle'stego pororumianla nie noraaiaJa atœoMenla Unowy x Schengen z dnla 14 ctar^a 1183 r. o atcpniowyn moateniu kontroll na wapoln>Th grinicach, ]ak riunlaz Pororualenia Mykcnawezego t dnla 19 cterwca 1990 r. ds te) UKwy 1 forotunienla z Dublin z dnla IS ctarwca 1990 r. w sprawie okraalsnla paAstwa wtaéclwego dla zbedanla wniosku o aryl ttotonego w ]ednyn t panatw ezionkowekleh Wjpélnot EuropeJaVleh priez Strony tych Porotuaien.

Artykui S

1. Podploanle nlnlejexego nnotualenla naet^pt bat zaatrze-renia ratytlkac)l lub zatwlerdzenia wrgle/tale z zaïtrceianlea raty-(lVmajl lub tatwierdterda, po czym nastaft ratyflkacja. przyjeele lub eatwierdunle.

2. Pozozualenle ninlejeze badzle tymczaeowo atœowane od plarvexego dnla sieai^ca naatepujajeeap po podplianlu.

3. Porozunlenle ninlejaze wdulxl w £yul« plerwetogo dnla drugiago alnlaca, naatepu^ajcego po wyrateniu rgody priez dVie Uaa-wiajaee sl«] Strony na arlqzania aie, tym PorotuBleniea tgodrde s uatg-peaj 1 nlniejazego aztylnitu.

4. M sdnlcaicniu do v-.aida) c UMwl*]^ryrh aie Stron. ktéra psznie) wyrazl ava) zgode, na zwla,zanle aie, nlnlejszyn rororusienleai wehodxl ono w zyele w plerwetya dnlu druglego aieelaca, naaterujecego pu w^tjtileeiu odpowlednioj notyflkacjt da denoryt^rluate..

Artykut 7

1. Uarwiajace alg Strony nog*} aoc^ wepolnej uâwsly zapro-#14 inné panstwa do pTzyiteplenle do niniejezego Pororualenia. Ubhva-ta ta zœtanie podjeta jednonytlnie.

i. Preyotepienle ds niniejezego Porotuniania note naatapi^i z* etoacMexilea tynczaeowya jui od ocoantu tynczaaovago atoaoMania niniejezego Mnaunienla.

J. Dla panetwa przyatapujajeego ParozuBienle niniejexe wcho-dzt « zyele « plerwezy» dnlu druglego nlealejca po zlotenlu przes nia u dapczytariuaza oéwiadezenla o preyetaplenlu, nie wczeiniej imonek ni* » dnla wejaclm w zyele nlniejazego Potozuzdenia.

Artykut 8

1. utim t (Jkatrlajtsycfc aie stron aoi* noeyîikowad depoeytexluBzowl pzopezyejej talany nlniejazego Porotualenia.

Páginas Relacionadas
Página 0122:
122 II SÉRIE-A — NÚMERO 11 PROJECTO DE LEI N.s 442/VI (GESTÃO DAS ZONAS RIBEIRI
Pág.Página 122
Página 0123:
5 DE JANEIRO DE 1995 123 as competências das administrações dos portos para elaborare
Pág.Página 123