O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

5 DE JANEIRO DE 1995

131

2. Uaawiajqca »I* Stretry uaealaja, íodnceyílnta talany w nlniajazyn Poroeumianlu.

3. Zoiany «hadza w tyela w plarwazya dnlu ni ««laca po dnlu. V któryn oatatnla t unawlaja^ych aia, Stron .zloty aáwiadczania. li cruja ait twi^zana uprowadzenyal znianaml do niniajazago Porozu-■iania.

Artykut 9

1. Katda s UntwUJacyeh lia, S troo rota z «tnags poxodu po Konsul tac J i t Irtnyal U»vla)a,cy»l lia, Stronanl tawlaaté obowla,rywania nlrd%)aago Pororaiianlï \ub «ypowiadziae j* h drodxa notyflkacjl akiarouanaj <5o dapozytarluaza.

2. Zawlaacanla lub wypowtadnnia uchodai » tycla « piar-watyn dnlu niaateca naitajujaeaga po uptyniajelu notyflkacjl de dapozytarluaza.

Artykut 10

Depozytarluazaa) hlniajazaoo Poro nod «nia jaat Rzajd wlalklago K»la,»t«ai Uikaamburg*.

(ta dom6d exaoz), nizaj podplaanl painonocnlcy nalazyda « tyai oalu upowarnlanl prtac ataja rtajdy. podplaall nlnlajita Porosuoianla.

Spocu^tona w BrukaaU. -tnla dwudiAaataoo 4ziawta,tao0 aarca tyalqe dzlawltéaat dzlavtccdzlaBla.ta9o plarwazaoo roku m jodny* agtCTiplarru w jazyVachi polskltt, francuakLm, nl'tarlafldzkla, niaaiac-kim l wloakl», prty cryti kaMy eakat ma Jadnakov^ ioe, a oryqlnat zdaponouany toatwla w Archlwum Pxqdu WlaDrieqo Kalaatwa Luksartxirça.

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

SpoTZ*,dzono w Drukiall. dnla dwudzleataoo dzlawl^taao mrca tyaliy: dxlawla^aat dzl««l*£dziaaia,taop piaivaiago roku w je,zykachi polakln. Craneuakioi. nlderlandzkin, nlanleckiB 1 wloakla. prty cryra kazdy takat m jadn&ko») k>c, « jadrrym aozenplaxzu zdeponowanya m Ar raadu Wlalkleqo Kale^twa Uikaesburqa,

W imieniu Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

Páginas Relacionadas
Página 0122:
122 II SÉRIE-A — NÚMERO 11 PROJECTO DE LEI N.s 442/VI (GESTÃO DAS ZONAS RIBEIRI
Pág.Página 122
Página 0123:
5 DE JANEIRO DE 1995 123 as competências das administrações dos portos para elaborare
Pág.Página 123