O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

15 | II Série A - Número: 091S2 | 2 de Abril de 2014

e) Silâh ve askerî teknik teçhizatın ve bunların parçalarının ortak üretimi ve daha da geliştirilmesi amacıyla; Tarafların uygun birimleri arasındaki anlaşmaların sonuçlandırılmasının teşvik edilmesi, f) Karşılıklı anlaşmayla ve Tarafların ulusal hassasiyetleri ile uluslararası hukuk ve düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükleri dikkate alınarak ortak projelerde üretilen nihaî ürünlerin Öçüncü Taraflara satışı, g) ğki Tarafın Silâhlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası savunma sanayi ürün ve hizmetlerinin satılması, alınması veya başka ürün ve hizmetlerle mübadele edilmesine yönelik ortak işbirliği yapılması, h) Tarafların savunma ile ilgili kurumları, şirketleri ve sanayileri arasında temasların, araştırma merkezlerine yapılacak teknik ziyaretlerin ve personel değişimlerinin teşvik edilmesi, i) Taraflardan birinin topraklarında müştereken üretilen ya da geliştirilen askeri ve savunma teçhizatlarının Taraflarca tedariki, j) Her iki tarafın ve mutabık kalındığı takdirde Öçüncü Tarafların savunma sanayi ürünlerine ilişkin üretim, geliştirme, teknoloji ve modernizasyon ortak programları için koşulların oluşturulması, k) ğki ülke arasında ortak veya benzer ihtiyaç olan teçhizatın üretimini yapmak için savunma sanayi alanında bilimsel kaynaklara dayalı ortak araştırma ve geliştirme projelerinin uygulanması ve bu hususu kapsayan çalışmaların Taraflar arasında imzalanacak Savunma Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Alanında ğşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yürütülmesi, l) Üçüncü Taraflar için ortak üretim ve geliştirme konusunda Taraflar arasında anlaşmaların akdedilmesinin teşvik edilmesi, m) ğşbu Anlaşma çerçevesinde savunma sanayi ürünlerinin tedarik ve üretimine ilişkin Taraflar arasındaki anlaşmaların akdedilmesinin teşvik edilmesi, n) Tarafların yetkisi dâhilinde askerî teknik kurumlar, savunma sanayi firmaları ve bakım-onarım tesisleri arasında işbirliği yapılması, o) Her iki Tarafça düzenlenen savunma sanayi fuarları ve sempozyumlarına karşılıklı katılım sağlanması,

MADDE V UYGULAMA ESASLARI

1. ğşbu Anlaşmanın hayata geçirilmesine ve uygulanmasına ilişkin detaylar, her iki Tarafın millî mevzuatına tâbi olan ve işbu Anlaşma hükümlerine uygun olan tamamlayıcı ve uygulama anlaşmaları, mutabakat muhtıraları, protokoller ve düzenlemeler ile tanımlanacaktır.
2. Esas olarak, Taraflar sadece kendi savunma sanayileri ile ilgili konularda işbirliği yapacaklardır. Öçüncü Tarafların ilgi sahasına giren konuların işbirliğine dâhil edilmesi Taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile mümkün olacaktır.
3. ğşbirliği, Tarafların ihtiyaç ve çıkarları göz önünde bulundurularak, mütekabiliyet ilkesini temel alarak tesis edilecektir.
4. Taraflar, Öçüncü Tarafların ortak üretim projelerine davet edilmesi konusunu, karşılıklı mutabakata göre değerlendirip, karar alacaklardır.
5. Herhangi bir tamamlayıcı ve uygulama anlaşması, mutabakat muhtırası, protokol ve düzenlemenin feshedilmesi durumunda, Taraflar fesih bildirisinden önce başlanmış bütün yükümlülükleri tamamlamayı kabul ederler. Bu belgelerden herhangi birinin fesih bildirisi Taraflarca müştereken sonuçlandırılacak ve yerine getirilmiş ve getirilmemiş yükümlülüklerin listesini de içerecektir.
6. Yazılı ön onay alınmaksızın hiçbir Taraf işbu Anlaşma ya da bu Anlaşma kapsamında yapacakları tamamlayıcı ve uygulama anlaşmaları, mutabakat muhtıraları, protokoller ve düzenlemeler uyarınca hibe edilecek, satılacak ya da ortak üretilecek malzeme, teknik bilgi ve belgeyi üçüncü bir tarafa transfer etmeyecektir.