O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 | II Série A - Número: 091S2 | 2 de Abril de 2014

PORTEKİZ CUMHURİYETİ

İLE

TÖRKİYE CUMHURİYETİ HÖKÖMETİ

ARASINDA

SAVUNMA SANAYİ İİBİRLİĞİ

ANLAİMASI

GİRİİ

Portekiz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle ferdi olarak “Taraf” müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır),

Lizbon’da 06 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan Portekiz Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri ğş Birliği Çerçeve Anlaşması hükümlerini rehberliğinde,

Karşılıklı yarar ve hak eşitliği ilkeleri temelinde, daha fazla geliştirilecek ve güçlendirilecek olan dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, dünya barışı ve güvenliğine olduğu kadar iki Devletin ortak çıkarlarına da katkıda bulunacağını vurgulayarak,

Askerî teçhizat ve silâh alanında bilimsel ve teknik kabiliyetlerini kullanarak savunma sanayi işbirliğini geliştirme isteklerini belirterek,

Karşılıklı saygı ile mütekabiliyet esaslarına bağlı kalarak,

Aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I AMAÇ

ğşbu Anlaşmanın amacı; savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile Tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliği tesis etmektir.

MADDE II KAPSAM

ğşbu Anlaşma; Tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin temelini ve ilkelerini kapsamaktadır.