O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

14 | II Série A - Número: 091S2 | 2 de Abril de 2014

MADDE III TANIMLAR

ğşbu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda;

a) "Savunma Sanayi Mal ve Hizmetleri"; ilgili lojistik destek ile birlikte silâhları ve askerî teçhizatı ve bunların araştırma, geliştirme ve üretimi için gerekli malzemeyi ve hizmeti ifade eder.
b) “ğşbirliği”; bu Anlaşma çerçevesinde, her iki Tarafın kendi ilgili yasalarına ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde mütekabiliyet esasına dayalı olarak üstlendikleri faaliyetleri ifade eder.
c) "Resmi Görev", bu Anlaşma veya bu Anlaşmaya istinaden yapılacak diğer anlaşmalar uyarınca kararlaştırılacak görevi ifade eder.
d) “Gönderen Devlet”; Kabul Eden Devletin ülkesine bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda personel, malzeme ve teçhizat gönderen Devleti ifade eder.
e) “Kabul Eden Devlet”; bu Anlaşmanın uygulanması için Gönderen Devletin personel, malzeme ve teçhizatını ülkesine kabul eden Devleti ifade eder.
f) “Misafir Personel”; bir Tarafın, bu Anlaşmanın uygulanması için karşı Taraf ülkesine gönderdiği asker ve/veya sivil görevlileri ifade eder.
g) “Bakmakla Yükümlü olunan Kişiler”; Misafir Personelin kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu ve kendisine bağımlı olan kişileri ifade eder.
h) ”Öçüncü Taraf”; bu Anlaşmaya Taraf olmayan, işbirliği yapılabilecek devlet, hükümet, uluslararası kuruluş veya sözkonusu devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların diğer tüzel kişilerini veya temsilcilerini kapsar.
i) “Kalite Güvencesi”; savunma ürünlerinin veya hizmetlerinin Taraflar arasında mutabık kalınan prosedür, standart, norm ve ilgili teknik şartnamelere bağlı olarak üretim, performans ve kullanım gereklerine uygunluğunu güvence altına alan tüm faaliyetleri kapsar.
j) “Gizlilik Dereceli Bilgi, Belge ve Malzeme”; şekli veya tipine ya da gönderilme yöntemine bakılmaksızın, gizlilik işareti ile işaretlenen ve ulusal güvenlik çıkarlarından dolayı ve ulusal yasalara uygun olarak yetkisiz erişime, kullanıma veya imhaya karşı koruma gerektiren herhangi bir bilgi, belge veya malzemeyi ifade eder.
k) “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” Taraflarca tanınan tüm telif hakları ile (patent hakları da dâhil olmak üzere) icatlar, (hizmet markası da dâhil olmak üzere) kayıtlı ve kayıtsız ticari markalar, kayıtlı ve kayıtsız tasarımlar, (ticari sırlar ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere) gizlilik dereceli bilgiler ve sirküler tasarımlar ile sınai, bilimsel, edebi ve sanatsal alanlardaki düşünsel faaliyetlerden kaynaklanan diğer tüm hakları ifade eder.

MADDE IV İİBİRLİĞİ ALANLARI

Taraflar savunma sanayi ile ilgili olarak aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:

a) Tarafların Silâhlı Kuvvetlerince ihtiyaç duyulan yedek parça, alet, savunma malzemesi, askeri sistemler, teknik gösterimler ve teknik teçhizata ilişkin ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon için uygun koşulların sağlanması, b) Tarafların ülkelerinde askerî teçhizat alanında ortak araştırma, geliştirme ve üretim projeleri sonuçlarının uygulanması, c) Savunma sanayi mal ve hizmetleri alanında araştırma, üretim ve tasarım, d) Her iki Tarafın alet ve teçhizatının modernizasyonunun yanı sıra savunma sanayi ürün ve hizmetlerinin üretimi ve tedariki alanlarında karşılıklı yardımlaşma,