O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE SETEMBRO DE 1996

1479

mofského dna a jeho podlozí a s ním souvisejících vod;

b) vyraz «Ceská republika» znamená území, na kterém se uplatnují danové zákony Ceské republiky;

c) vyrazy «jeden smluvní stát» a «druhy smluvní stát» oznacují podle pfípadu Portugalsko nebo Ceskou republiku;

d) vyraz «osoba» zahmuje fyzickou osobu, spolecnost a vSechna jiná sdruiení osob; a

e) \ryraz «spolecnost» oznaéuje právnickou osobu nebo nositele práv, povazovaného pro úõely zdanèní za právnickou osobu;

f) vyrazy «podnik jednoho smluvního státu» a «podnik druhého smluvního státu» oznacují podle situace podnik provozovany rezidentem jednoho smluvního státu nebo podnik provozovany rezidentem druhéhoi smluvního státu;

g) vyraz «mexinárodní doprava» oznacuje jakoukoli dopravu lodí nebo letadlem, která je provozována podnikem, jehoz misto skuteõného vedení je v jednom smluvním státè, pokud taková doprava není uskutecriována jen mezi misty v druhém smluvním státé;

h) vyraz «pfísluSny úfad» oznaõuje:

i) v pfípadè Portugalska ministra financí, vrchního f editele zdafíování (director-ge-ral das Contribuições e Impostos) nebo jeho zmocnêného zástupce;

ii) v prípadè Ceské republiky ministra financí nebo jeho zmocnêného zástupce;

i) vyraz «státní pfíslusník» oznacuje:

i) kaádou fyzickou osobu, která je státním obõanem nêkterého smluvního státu;

ii) kazdou právnickou osobu, sdruzení nebo jakykoli subjekt zfízeny podle prava platného v nèkterém smluvním státè.

2 — Kazd^ vyraz, ktery není jinak definován, bude mít pro aplikaci teto smlouvy smluvním státem vyznam, jez mu nálezí podle prava tohoto státu, které upravuje dane, na néz se vztahuje tato smlouva, pokud souvislost nevyzaduje odliSny vyklad.

Õánek4

Rezident

1 — Pro úéely teto smlouvy vyraz «rezident jednoho smluvního státu» znamená kazdou osobu, která je podle prava tohoto státu podrobenav tomto státé zdanèní z dovodu svého bydliSté, stálého pobytu, mista registrace, mista vedení nebo jakéhokóliv jíného podobného kritéria. Tento vyraz vsak nezahrnuje osobu, která je v tomto státè podrobena zdanèní pouze z dúvodu pfíjmu ze zdrojú v tomto státé.

2— Jestlize fyzická osoba je podle ustanovení ods-tavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, bude její postavení urceno následujícím zpúsobem:

a) pfedpokládá se, ze tato osoba je rezidentem v tom státé, ve kterém má stály byt; jestlize má stály byt v obou státech, pfedpokládá se, ze je rezidentem v tom státè, ke kterému má uzSí osobní a hospodárské vztahy (stfedisko zivotních zájmú);

b) jestlize nemúze byt urceno, ve kterém státé má tato osoba stfedisko svych zivotních zájmu nebo jestlize nema stály byt v zádném státé, pfedpokládá se, ze je rezidentem v tom státé, ve kterém se obvykle zdrzuje;

c) jestlize se tato osoba obvykle zdrzuje v obou státech nebp y zádném z nich, pfedpokládá se, ze je rezidentem v tom státé, jehoz je státním pfísiuSníkem;

d) jestlize je tato osoba státním pííslusníkem obou státo nebo ¿ádného z nich, upraví prísluSné úfady smluvních státú tuto otázku vzájemnou dohodou.

3 — Jestlize osoba jiná nez osoba fyzická le podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, pfedpokádá se, ze je residentem v tom státé, v némz se nachází misto jejího skutecného vedení.

Ólánek5

Stálá provozovna

1 — Pro úcely teto smlouvy vyraz «stálá provozovna» oznacuje trvalé zarízení pro podnikání, ve kterém podnik vykonává zcela nebo zéásti svoji cinnost.

2 — Vyraz «stálá provozovna» zahrnuje obzvláSté:

a) misto vedení; '

b) závod;

c) kanceláf;

d) továrnu;

e) dílnu;

f) dril, nalezisté nafty nebo plynu, lom nebo jiné misto, kde se tézí pfírodní zdroje.

3 — Stavenisté, stavba, montázní nebo instalaéní projekt nebo dozor s tím spojeny se povazují za stálou provozovnu pouze trvají-li déle nez dvanáct mésícü.

4 — Bez ohledu na pfedcházející ustanovené tohoto ólánku se predpokládá, ze vyraz «stálá provozovna» nezahrnuje:

a) zafízení, které se vyuzívá pouze k uskladnéní, vystavení ñebo dodání zbozí patfícího podniku;

b) zásobu zbozí patfícího podniku, která se udrzuje pouze za úcelem uskladnéní, vystavení nebo dodání;

c) zásobu zbozí patfícího podniku, která se udrzuje pouze za úcelem zpracování jinym podnikem;

d) trvalé zafízení pro podnikání, které se udrzuje pouze za úcelem nákupu zbozí nebo shromazd'ování informad pro podnik;

e) trvalé zafízení pro podnikání, které se udrzuje pro podnik pouze za úcelem reklamy, poskytování informací, védeckého vyzkumu nebo podobnych cinností, které mají pro podnik pf ípravny nebo promocny charakter;

f) trvalé zafízení pro podnikání, které se udrzuje pouze k vykonu jakéhokoliv spojení óinností u-vedenych v pododstavcích a) — e), pokud cel-ková cinnost trvalého zafízení, vyplyvající z tohoto spojení, má prípravny nebo promocny charakter.

5 — Jestlize, bez ohledu na ustanovení odstavcü 1 a 2, osoba —jiná nez nezávisly zástupce, na kterého se vztahuje odstavec 6—jedná ve smluvním státé na