O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1484

II SÉRIE-A — NÚMERO 61

za predpokladu, ze ucelem vsech techto instituci neni vytvareni zisku a ze pfijem pochazf ze zdrojo mimo tento stat.

Clanek 22 Jine prijmy

1 — Pnjmy osoby, kterd je rezidentem v jednom smluvnim statd, at' maji zdroj kdekoliv, o nichi se nerx>jednava v pfedchazejicich clancich tdto smlouvy, podldhaji zdanSni pouze v tomto statS.

2 — Ustanovenf odstavce 1 se nepouzije na pffjmy, jine" nez prijmy z nemovitdho majetku definovandho v odstavci 2 clanku 6, jestlize pfijemce takovych pfijmti, ktery je rezidentem v jednom smluvnim st£t£, vykonav£ obchodni cinnost v druhdm smluvnim stat6 prostrednictvim staid provozovny tarn umistend, nebo vykonava v tomto druhdm statd nezavisld povolani ze staid zakladny tam umistdnd, a jestliie pravo nebo majetek, pro kterd se pffjmy plati, jsou skutecne" spojeny s takovou stalou provozovnou nebo stalou zakladnou. V takovdm pfipadd se pouiiji ustanoveni dlanku 7 nebo clanku 14 podle toho, o jaky pfipad jde.

Clanek 23

Vylouienf dvojfho zdaninf Dvoji zdaneni bude vylouceno nasledovnd:

a) V Portugalskd republice:

i) Pokud resident Portugalska pobira pnjmy, ktere mohou byt podle ustanoveni Slankn t^to smlouvy zdaneny v Ceskd republice, Portugalsko povoli snizit Castku dand vypoctenou z pfijmu tohoto residenta o £dstku rovnajici se dani z pfijmu zaplacene v Cesk6 republice. Takovd snizeni vsak nepfesahne tu cast dane vypo6tend pfed jejim sniienim, ktera •pomdrnd pfipada na tyto pffjmy, ktere" mohou byt zdanSny v Ceskd republice;

ii) Pokud v souladu s ustanovenimi tdto smlouvy je pfijem rezidenta Portugalska osvobozen ze zdandni v tomto stdtd, Portugalsko mOie pfi vypoctu danS z ostatniho pfijmu tohoto rezidenta vzit v uvahu osvobozeny pfijem;

b) V Ceske" republice:

i) Ceska republika mUie pfi ukladani dani svym rezidentum zahrnout do zakladu, ze ktereho se takovd dand ukladaji, prijmy, kterd mohou byt v souladu s ustanovenimi tdto smlouvy rovnSz zdaneny v Portugalsku, avSak povoli sniiit castku dane vypoctenou z takovdho zakladu o castku dane zaplacene v Portugalsku. Toto snizeni vSak nepfesdhne takovou cast ceske dang vypofctenou pfed snizenim, ktera pomdrnd pfipada na prijmy, kterd mohou byt podle ustanoveni tdto smlouvy zdaneny v Portugalsku;

ii) Pokud v souladu s ustanovenimi tdto smlouvy nebo tuzemskdho zakona °je

pfijem rezidenta Ceské republiky

osvobozen ze zdanéní v tomto state,

Ceská republika maze pfi vypo&u dane

z ostatniho pfijmu tohoto rezidenta vzit v úvahu osvobozeny pFíjem.

Clánek 24

Zásada rovniho nakládánl

1 — Státní pfíslusníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni v druhém smluvnim státé zádnému zdanéní nebo povinnostem s ním spojenym, které jsou jiné nebo tíüvéjáí nei zdanéní a s ním spojené povinnosti, kterym jsou nebo mohou byt podrobeni stání pfíslusníci tohoto druhého státu, ktefí jsou, zejména s ohledem na trval^ pobyt, ve stejné situaci. Toto ustanoveni se bez ohledu na ustanoveni élánku 1 uplatní rovnéz na osoby, které nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních státü.

2 — Zdanéní stálé provozovny, kterou podnik jednoho smluvního státu má v druhém smluvnim státé, nebude v tomto druhém státé nepfízriivéjSí nez zdanéní podnikú tohoto druhého státu, které vykonávají tytéi ¿innosti. Toto ustanoveni nebude vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby pfiznal rezidentúm druhého smluvního státu osobní úlevy, slevy a sníiení dañé z dúvodu osobnfho stavu nebo povinnosti k rodiné, které pfiznává svym vlastnún rezidentum. • 3 — Pokud se nebudou aplikovat ustanoveni odstavce 1 ¿lánku 9, odstavce 6 ¿lánku 11 nebo odstavce 4 ¿lánku 12, budou úroky, licencní poplatky a jiné vylohy placené podnikem jednoho smluvního státu osobé, která je rezidentem v druhém smluvnim státé, odcitatelné pro úéely stanovení zdanitelnych ziskú tohoto podniku za stejnych podmínek, jako kdyby byly placeny osobé, která je rezidentem v piNTvi zmínéném státé.

4 — Podniky jednoho smluvního státu, jejichi jméní je zcela nebo zcásti, pnmo nebo nepfímo vlastnéno nebo kontrolováno jedním nebo vice rezidenty druhého smluvního státu, nebudou podrobeny v prvné zmínéném smluvnim státé zádnému zdanéní nebo povinnostem s ním spojenym, které jsou jiné nebo tízivéjSí nez zdan&tví a s ním spojené povinnosti, kterym jsou nebo mohou byt podrobeny jiné podobné podniky prvné zmínéného státu.

5 — Ustanoveni tohoto ¿lánku se budou bez ohledu na ustanoveni ¿lánku 2 uplatñovat na dañé jakéhokoli druhu nebo pojmenování.

Clánek 25 . Resent pHpadü dohodou

1—Jestliie se resident jednoho smiuvníbo státu domnívá, ie opatfení jednoho nebo obou smluvních státü vedou nebo provedou u ného ke zdanéní, které není v souladu s ustanovenimi teto smlouvy, müie hezávisle na opravnych prostfedcích, které poskytuje vnitrostátní pravo techo státú, pfedlozit svüj pfípad pf ísluSnému úf adu smluvního státu, jehoz je rezidentem nebo, pokud jeho pfípad spadá pod odstavec 1 ¿lánku 24, úfadu smluvního státu, jehoi je státním pfíslulníkem. Ph'pad musí byt pfedloien do tfí let od prvého oznámení opatfení, které vede ke zdanéní, jenz" není v souladu s ustanovenimi teto smlouvy.