O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE SETEMBRO DE 1996

1483

Clanek 15

Zamestnani

1 — Platy, mzdy a jine podobne odmSny, ktere rezident jednoho smluvniho statu pobira z dQvodu

zamestnani, podlehaji s vyhradou ustanoveni clanku 16,

18 a 19 zdaneni jen v tomto state, pokud zamestnani neni vykonavano v druhem smluvnim state. Je-li tam zamestnani vykonavano, mohou byt odmeny pfijate za ne zdaneny v tomto druhem state.

2 — Odmeny, ktere rezident jednoho smluvnfho statu pobir£ z duvodu zam£stn£ni vykonavan6ho v druh6m smluvnim state, podlehaji bez ohledu na ustanoveni odstavce 1 zdanenijen v prvne zminenem statS, jestlize:

a) pfijemce se zdrzuje v druhem state po jedno nebo vice obdobi, ktera nepfesahnou v uhrnu 183 dny v jakemkoli dvanactimesicnim obdobi; a

b) odmeny jsou vyplaceny zamestnavatelem, nebo za zamestnavatele, ktery nenf rezidentem v druhem state; a

c) odmSny nejdou k tfzi stale provozovne nebo stale zakladne, ktere ma zamSstnavatel v druhem stdte.

3 — NehledS na pf edchozi ustanoveni tohoto clanku, mohou byt odmeny pobirane z duvodu zamestnani vykonavanSho na palube lodi nebo letadla provozovaneho v mezinarodni doprave podnikem jednoho smluvniho stdtu, zdaneny pouze v tomto smluvnim st£t£.

Clanek 16

Tantilmy

Tantiemy a podobn6 odmeny, jez rezident jednoho smluvnfho statu pobira jako clen spravni rady nebo jin6ho obdobneho organu spolecnosti, ktera je rezidentem v druhem smluvnim state, mohou byt zdaneny v tomto druhem state.

Clanek 17

Umflci a sportovci

1 — Pfijmy, ktere pobira rezident smluvniho statu jako na vefejnosti vystupujici umelec, jako divadelni, filmoyy, rozhlasovy nebo televizni umelec, nebo hudebnik, nebo jako sportovec z takovychto osobnS vykonavanych cinnosti ve druhem smluvnim state, mohou byt bez ohledu na ustanoveni clanku 14 a 15 zdaneny v tomto druh6m state.

2 — Jestlize pfijmy z cinnosti osobne vykonavnych umelcem nebo sportovcem, neplynou tomuto umelci nebo sportovci samemu, nybrz jind osobe, mohou byt tyto prijmy bez ohledu na ustanoveni clanku 7, 14 a 15 zdaneny ve smluvnim state, ve kterem umelec nebo sportovec vykonava svoji cinnost.

3 — Pfijmy uvedne v tomto cl&nku budou bez ohledu na ustanoveni odstavcO 1 a 2 tohoto Clanku vyjmuty ze zdaneni ve smluvnim stat6, ve kterem umelec nebo sportovec vykonava svoji cinnost za pf edpokladu, ze tato cinnost je z pfev3zne c^sti hrazena z vefejnych prostfedkd tohoto statu nebo druheho statu, nebo je tato cinnost vykonavana na z£klade kulturni dohody mezi smluvnimi staty.

Clanek 18 Penze

Penze a podobne platy vyplacene z duvodu dfivSjiSiho zam6stnini rezidentu n£kter6ho smluvniho statu

podldhaji s vyhradou ustanoveni odstavce 2 clanku 19

zdanM pouze v tomto stat6.

Clanek 19 Vefejne funkce

1 — a) Odmeny, jine nez penze, vypMcene jednfm smluvnim st^tem nebo spravnim litvarem nebo mistnim ufadem tohoto statu fyzicke osobe za sluzby prokazovan6 tomuto statu nebo spr&vnimu litvaru nebo mistnimu organu, podlShaji zdaneni pouze v tomto state.

b) Takov£ odmeny vSak podlehaji zdaneni pouze v druhem smluvnim state, jestlize sluzby jsou prokazovany v tomto state a fyzicke osoba, ktera je rezidentem tohoto state:

/) je st&tnim pfi'slusnikem tohoto statu; nebo u) se nestala rezidentem v tomto state jen z duvodu poskytov&ni techto sluzeb.

2 — a) Penze vyplacene bud pfimo nebo z fonda, ktere zfidil nektery smluvni stat, spravni utvar nebo mistni ufad tohoto statu, fyzicke osobe za sluzby prokdzane tomuto statu, spravnimu litvaru nebo mistnimu ufadu, podlehaji zdaneni jen v tomto state.

b) Takov6 penze vSak podlehaji zdaneni pouze v druhem smluvnim state, jestlize fyzicka osoba je rezidentem a statnim pfislusnikem tohoto statu.

3 — Na odmeny a penze za sluzby prokazane v souvislosti s obchodni nebo prUmyslovou cinnosti provddenou nekterym smluvnim statem, spravnim litvarem nebo mistnim ufadem tohoto statu se pouziji ustanoveni clanku 15,16 a 18.

Clanek 20

Student! a uini

Platy, kter£ student nebo ucefi, ktery je nebo byl bezprostfedn£ pfed navs"t£vou smluvniho statu rezidentem ve druhem smluvnim state a ktery pobyva v prvne zminSnem state pouze za ucelem studia nebo vycviku, obdrzi pro u5el sveho vzd6iani nebo vycviku, nebudou zdaneny v tomto state za predpokladu, ze tyto platy maji zdroj mimo tento stat.

Clanek 21

Profesof i a vyzkumnf pracovnfci

Odmeny za vyuku nebo vedecky vykum, ktere osoba, jez je nebo byla bezprostrednS pfed navstevou jednoho smluvniho statu rezidentem v druhem smluvnim state a ktera je pfitomna v prvn6 zminenem state po obdobi nepfesahujici dva roky za uSelem vgdeckeho vyzkumu nebo vyuky na univerzitg, vysoke' skole, zaf l'zeni pro vyssi vzdelani, vyzkumn6m institutu nebo jinem podobnem zafizeni povefenem vladou druh6ho smluvniho statu, -"budou osvobozeny ze zdaneni v prvn& zminenem state