O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1480

II SÉRIE-A — NÚMERO 61

tiCet podniku a ma k dispozici a obvykle pouziva plnou moc, ktera" ji dovoluje uzavirat smlouvy jm6nem podniku, ma se za to, ze tento podnik ml stalou provozovnu v tomto stat6 ve vztahu ke vSem Cinnostem, kter6 tato osoba provadi pro podnik,'pokud Cinnosti t6to osoby nejsou omezeny na Cinnost uvedene" v odstavci 4, ktere\ pokud by byly uskuteCnov^ny prostfednictvim trvaliho zaf izeni, by nezakladaly existenci stale" provozovny podle ustanoveni tohoto odstavce.

6 — S vyhradou ustanoveni odstavcu 4, 7 a 8 tohoto clanku se ma za to, ze podnik jednoho statu, ktery" provozuje cinnosti trval6ho charakteru spoci'vajici v poskytavlni sluzeb vCetne" konzultacnich nebo manazerskych, ve druh£m smluvnim stiitd prostfedrrictvym vlastnich zamSstancU nebo jinych pracovnikti najatych podnikem za takovym ucelem, ma stalou provozovnu v tomto druh6m st

7 — Nem& se za to, ze podnik ma stalou provozovnu ve smluvnim st£t6 jenom proto, ze v tomto stite" vykondvi svoji Cinnost prostfednictvim makl£fe, generalniho komision&fe nebo jin6ho nevavisl6ho zistupce, pokud tyto osoby jednaji v rlmci s\6 fadn6 cinnosti.

8 — Skutecnost, ze spolecnost', kter& je rezidentem y jednom smluvnim stite, ovl£da" spoleCnost nebo je ovl£d£na spoleCnosti, ktera" je rezidentem v druh£m smluvnim st£t£ nebo ktera tarn vykonava" svoji Cinnost (at' prostfednictvim stale" provozovny nebo jinak), neuCini sama o sobe" z kter6koli teto spoleCnosti stalou provozovnu druchd spoleCnosti.

Clanek 6

Pry my z nemovitlho majetku

1 — Pfijmy, ktere" probirS rezident jednoho smluvniho statu z nemovit6ho majetku (vCetnC pfijmO ze zemCd&stvi a lesnictvf) umistCn^ho ve druhfm smluvnim statS, mohou byt zdaneny v tomto druh6m stitg.

2 — Vyraz «nemovity majetek» ma takovy vyzram, jaky" ma podle zakonu smluvniho st&tu, v neini je dotycm? majetek umfstSn. Vyraz zahrnuje v kazd6m pfipade pfisluSenstvi nemoviteho majetku, irvy" a mrtvy invents uiivany v zemCdClstvi a lesnictvf, prava, pro ktera" plati ustanoveni obcanskSho pr£va vztahujici se na pozemky, budovy, pravo pozivdni nemoviteho majetku a prava na promenlive" nebo pevne" platy za tSzeni nebo za pfivolenf k tezeni nerostn^ch lozisek, pramenfi a jinych pfirodnich zdroju; lod£, cluny a letadla se nepovaiuji za nemovit^ majetek.

3 — Ustanoveni odstavce 1 plati pro pfijmy zpfimelio uzivlni, najmu nebo kazd£ho jin£ho zptlobu uzivani nemoviteho majetku.

4 — Ustanoveni odstavcu 1 a 3 plati rovnCi pro pfijmy z nemoviteho majetku podniku a pro pfijmy z nemoviteho majetku iizivan6ho k vykonu nezavisl£ho povolani.

5 — Pfedchozi ustanoveni plati rovnCi pro pfijmy z movit6ho majetku, ktere podle dafiov^ch zdkonti smluvniho statu, ve kter£m se dotytny majetek nachazi, nalezi k pfijmum z nemovitdho majetku.

6anek 7 Zlsky podniku

1 — Zisky podniku jednoho smluvniho st£tu podl6haji zdaneni jen v tomto stltC, pokud podnik nevykonava" svoji Cinnost v druhem smluvnim st^tg prostfednictvim stile" provozovny, ktera je tarn umistena. Jestliie podnik vykonaVa" svoji cinnost timto zpusobem, mohou byt zisky podniku zdaneny v tomto druh6m stkt6, avsak pouze v takovem rozsahu, v jak6m je Ize pfiCitat t£to state provozovnC.

2 — Jestliie podnik jednoho smluvniho statu vykonaVa" svoji Cinnost v druh6m smluvnim stat£ prostfednictvim sta\6 provozovny, ktera je tarn umistSna, pfisuzuji se s vyhradou ustanoveni odstavce 3 v kazd^m smluvnim st4t6 t6to stil6 provozovnu zisky, ktere" by byla mohla docfiit, kdyby byla jako samostatny podnik vykonavala stejn6 nebo obdobn6 Cinnosti za stejnych nebo obdobnych podminek a byla zcela nezivisli ve styku s podnikem, jehoz je stilou provozovnou.

3 — Pfi v^poCtu zisko st^le" provozovny se povoluje odeCist ndklady podniku, vynalozene" na cfle sledovane" touto stalou provozovnou vtetnfe vyloh vedeni a vSeobecnych spravnich vyloh fakto vynalozenych, at' vznikly ve stlt6, v n6mi je tato Stlla provozonovna umistlna CI jinde.

4 — Jestliie je v nfckterSm smluvnim stati obvyk!6 stanovit zisky, ktere" maji by^ pfiCteny stll6 provozovnu, na zaklade rozdeleni celkovych ziska podniku jeho nlznym Cistern, nevyluCuje ustanoveni odstavce 2, aby tento smluvni stat stanovil zisky, jez maji byt zdanCny, timto obvyklym rozdSlenim; pouzity zptisob rozd61enf zisku musi byt vSak takovy, aby vysledek byl v souladu se zasadami stanovenymi v tomto clanku.

5 — Stal6 provozovnu se nepfictou iadn€ zisky na zaklade skuteCnosti, ie pouze nakupovala zbozi pro podnik.

6 — Zisky, kter6 se maji pfiCist stil6 provozovnd, se pro licely pfedchozich odstavcd stanovi kaid^ rok stejnyin zptisobem, pokud neexistuji dostateCne davody pro jiny^ postup.

7 — Jestliie zisky zahrnuji pnjmy, o nichi se pojednava oddClenC v jinych Clancich t6to smlouvy, nebudou ustanoveni onCch Clinks dotcerxa ustanovenimi tohoto cl&nku.

Clanek 8 Lodnf a letecka doprava

1 — Zisky z provozovani lodf nebo letadel v mezin^rodni dbpravC rx)dJe"hajf zdaneni jen ve smluvnim state, ve kter6m je umistCno stdlo skuteCne"ho vedeni" podniku.

2 — Jestliie sfdlo skuteCn£ho vedeni podniku lodni dopravy je na palubC lodj, povaiuje se za umist6n6 ve smluvnim statfe, ve kter6m se nachazf domovsky ph'stav te"to lodi nebo, neni-li takovy domovsky pfistav, ve smluvnim statS, v nCmi je prozovatel lodl rezidentem.

3 — Ustanoveni odstavce 1 plati takd pro zisky z ucasti na poolu, spoleCndm provozu nebo mezinarodni provoznf organizaci.

Clanek 9 Sdruiene podnfky

1 — Jestliie:

a) se podnik jednoho smluvniho stitu podQi pfimo nebo nepffmo na fizenf, kontrole nebo jmSnf podniku druMho smluvnfho st§tu, nebo