O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE SETEMBRO DE 1996

1485

2 — Jestlize bude pfislusny üfad povazovat nämitku za oprävnenou a nebude-li säm schopen najit uspokojive feseni, bude se snazit, aby pnpad rozhodl dohodou s pns\usnym üfadem druheho smluvniho statu tak, aby se vyloucilo zdaneni', ktere" neni ve shode s touto smlouvou. Jakäkoliv desazenä dohoda bude uskutecnena bez ohledu na casovä omezeni ve vnitrostätnich pfedpisech smluvniho statu.

3 — Pfislusn6 üf ady smluvnich statu se budou snazit vyfesit dohodou obtize nebo pochybnosti, ktere" mohou vzniknout pf i vykladu nebo aplikaci teto smlouvy.

4 — Pffslusn6 üfady smluvnich statu mohou vejit v pfimy styk za ücelem dosazeni dohody ve smyslu pfedchozich odstavcü. Jestlize se üstni vymena näzorü jevi pro dosazeni dohody ücelnou, müle se takovä vymena näzorü uskutecnit prostfednictvim komise slozene ze zästupcü pfislusnych üfadü smluvnich statu.

Clänek 26 Vymena informaci

1 — Pnsfusne" üfady smluvnich statu st budou vymenovat informace nutne pro aplikaci ustanoveni teto smlouvy nebo vnitrostätnich prävnich pfedpisti smluvnich statu, ktere" se vztahuji na dane, jez jsou pfedm£tem teto smlouvy, pokud zdaneni, ktere upravuji, neni v rozporu s touto smlouvou. Veskere informace obdrzene smluvnim stätem budou udrzoväny v tajnosti stejnym zpüsobem jako informace obdrzene" podle vnitrostätnich zäkonü tohoto statu a budou sdeleny pouze osobäm nebo üfadüm (vcetne soudü a sprävnich üfadü), ketere se zabyvaji vymSfovänim nebo vybiränim dani, na nez se vztahuje tato smlouva, trestnim stfliänim ve veci techto dani nebo rozhodovänim o opravnych prostfedcich. Tyto osoby nebo üfady pouziji takov£to informace jen k tSmto ücelüm. Mohou zvefejnit tyto informace pfi vefejnych soudnich fizenich nebo v prävnich rozhodnutich.

2 — Ustanoveni odstavce 1 nebudou v zädnem pfipade vyklädäna tak, ze uklädaji nekter£mu sm/uvnimu statu povinnost:

a) provest sprävni opatfeni, kterä by porusovala prävni pfedpisy nebo sprävni praxi tohoto nebo druheho smluvniho statu;

b) sdelit informace, ktere by nemohly byt siskäny na zäklade prävnich pf edpisü nebo v normälnim sprävnim fizeni tohoto nebo druheho smluvniho statu;

c) sdglit informace, ktere" by odhalily obchodni, podnikove, prumyslov6, komercni nebo profesni tajemstvi nebo obchodni postup, nebo informaci, jejfz sdglenf by bylo v rozporu s vefejnym pofädkem (ordre public).

Clänek 27

Diplomate a konzulärnf ilfedntci

Zädnä ustanoveni t€to smlouvy se nedotykaji datiovych vysad, kter^ pfislusi diplom'atüm nebo konzulärnim üfedniktim podle obecnych pravidel mezinärodnfho präva nebo na zäklade ustanoveni zvJästnich dohod.

Clánek 28

Vslup v platnosl

1 — Tato smlouva podléhé ratifikaci a ratifikacní listiny budou vyménény v ... co nejdfíve.

2 — Smlouva vstoupé v platnost dnem vymêny ratifikacních listin a její ustanoveni se budou uplatiíovat:

a) v Portugalsku:

í) pokud jde o dané vybírané srázkou u zdroje, na základê skutecnosti dávající vzniknout témto daním, jez nastane k 1. Iednu nebo pozdéji roku následujícího po roce, v némz smlouva vstoupí v platnost;

ü) pokud jde o ostatní dané z pfíjmu, na danové roky zacínající k 1. Iednu nebo pozdèji roku následujícího po roce, v némz smlouva vstoupí v platnost;

b) v Ceské republice:

í) pokud jde o dané vybírané srázkou u zdroje, na cástky vyplácené k 1. Iednu nebo pozdéji v kalendáfním roce, následujícím po roce, v némz smlouva vstoupí v platnost; ü) pokud jde o ostatní dané z pfíjmu, na dané ukládané za kazdy danovy rok zacínající k 1. Iednu nebo pozdéji kalendáfního roku následujícího po roce, v némz smlouva vstoupí v platnost.

Clánek 29 Vypovèd

1 — Tato smlouva züstane v platnosti, dokud nebude vypovêzena nèkterym smluvnim státem. Kazdy smluvní stát múze smlouvu písemné vypovédèt diplomatickou cestou nejménè sest mésícú pfed koncem kazdého kalendáfního roku následujícího po uplynutí péti let od data, v némz smlouva vstoupé v platnost. V tomto pf ípadê se smlouva pfestane uplatnovat:

a) v Portugalsku:

t) pokud jde o dané vybírané srázkou u zdroje, na základé skutecnosti dávající vzniknout tèmto daním, jez nastane k 1. Iednu nebo pozdéji v kalendáfním roce následujícím po roce, v némz byla dana vypovèd';

ii) pokud jde o ostatní dané z pfíjmu, na danové roky nebo zdanovací obdobi zacínající 1. ledna nebo pozdéji kalendáfního roku následujícího po roce, v némz byla dana vypodéd';

b) v Ceské republice:

i) pokud jde o dané vybírané srázkou u zdroje, na cástky vyplácené nebo pfipisované k 1. Iednu nebo pozdéji v kalendáfním roce následujícím po roce, v némz byla dana vypovèd';

ii) pokud jde o ostatní dané z pfíjmu, na danové roky nebo zdanovací obdobi