O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

13 DE SETEMBRO DE 1996

1481

6) tyt££ osoby se pffmo nebo nepfimo podflejf na fizenf, kontrole nebo jmerri podniku jednoho smluvnfho statu i podniku druhSho smluvniho statu,

a jestliie v techto pfipadech jsou oba podniky ve svych obchodnich nebo financnich vstazich vaz£ny podminkami, kter6 dohodly nebo jim byly ulozeny a kter6 se liSi od podminek, kter£ by byly sjednany mezi podniky nezavislymi, mohou jak6koliv zisky, kter6 by, nebyt tSchto podminek, byly docileny jednim z podniku, ale vzhledem k tSmto podminkam docQeny nebyly, byt zahrnuty do zisku tohoto podniku a nasledne zdaneny.

2 — Jestlife jeden smluvni stdt zahrne do zisko podniku tohoto statu — a nasledne" zdani — zisky, ze kter^ch byl podnik druheho smluvnfhb statu zdanen v tomto druhem statS, a zisky takto zahrnute jsou zisky, kter6 jsou prvnS zminfinym statem povazovany za zisky, kterd by byly docfleny podnikem prvn6 zminenerto st£tu, kdyby poa^runky sjednan£ mezi podniky byly takove\ jak6 by byly sjednany mezi nezavislymi pcidniky, mufce druhyl stit upravit vhodne castku dane ulozene" z techto zisko v tomto statfi. Pfi stanoveni teto upravy se vezme naleaty zfetel na jina ustanoveni t6to smlouvy a bude-li to nutne\ pfistuSne' ufady smluvnich statu se za tim ucelem vzajemn6 poradi.

Clanek 10 Dividendy

1 — Dividendy vypl£cen6 spolecnosti, kter£ je rezidentem v jednom smluvnim st&t6, rezidentovi druheho smluvniho statu, mohou byt zdaneny v tomto druhem smluvnim state.

2 — Tyto dividendy vSak mohou byt rovnSz zdaneny ve smluvnim st£t£, v n6mi je spolecnost, kteraje vyplacf, rezidentem, a to podle pravnich pfedpisu, tohoto statu, avSak jestliie pfijemce je skutecn^m vlastnikem dividend, dan takto stanovena nepfesahne 15% hrub6 Castky dividend.

Tento odstavec se nedotyka zdaneni zisku spolecnosti, ze kteifch jsou dividendy vyplaceny.

3 — Bez ohledu na ustanoveni odstavce 2, jestliie skutecnym vlastnikem dividend je spolecnost, ktera po nepfetriit6 obdobi dvou let pfedchazejicich vyplatS dividend vlastni pfimo nebo nepfimo nejmenS 25% zaJdadnfho jmenf spolecnosti dividendy vyplacejicf, dafi takto stanovena nepfesahne, pokud jde o dividendy vyplacene po 31. prosinci 1996, 10% hrubd cdstky dividend.

4 — Vyraz «dividendy», pouiity v tomto clanku, oznacuje pfijmy z akclf, poiitkovych listu nebo prav zaic/adatelskych nebo jinych prav, s vftimkou pohledavek, s podilem na zisku, jakoi i pfijmy z jinych pra.v na spolecnosti, kter6 jsou podrobeny stejnemu zdanSni jako pfijmy z akcli podle dandv^ch pfedpisu stdtu, v nerni je spolecnost, ktera rozdflf zisk, rezidentem. Vyraz rovnei zahmuje zisky pfinaleiejici podle smlouvy o ucasti na zisku.

5 —Ustanoveni odstavcu 1 a 2 se nepouilji, jestliie skutecnf vlastnfk dividend, ktery' je rezidentem v jednom smluvnim stiitd, vykovavd v druhem smluvnim stitS, v nimi je rezidentem spolecnost vyplacejicf dividendy, prumyslovou nebo obchodni cinnost prostiednictvfm stale provozovny, ktera je tarn umistena, nebo vykonava v tomto druhem statS nezavisle povolani prostfednictvim staid zakladny tarn umistene, a jestliie ucast, pro kterou

se dividendy vyplácejí, se skuteõnê vaze k teto stálé provozovnè nebo k teto stálé základné. V takovém pfípadé se pouzijí ustanoveni õlánku 7 nebo õlánku 14 podle toho, o jaky pfípad jde.

6 — Jestliie spoleõnost, která je rezidentem v jednom smluvnim státê dosahuje zisky nebo pfíjmy z druhého smluvniho statu, nemúze tento druhy stát zdanit dividendy vyplácené spoleéností, ledaze tyto dividendy jsou vypláceny rezidentu tohoto druhého statu nebo ze úõast, pro kterou se dividendy vyplácejí, skutecnê patfí ke stálé provozovnè nebo stálé základné, která je umísténa v tomto druhém státê, ani podrobit nerozdèlené zisky spoleènosti dani z nerozdêlenych ziskú, i kdyi vyplácené dividendy nebo nerozdèlené zisky pozustávají zcela nebo zcásti ze ziskti nebo z pfíjmú docílenych v tomto druhém státé.

Clánek 11 Úroky

1 — Úroky mající zdroj v jednom smluvnim státè, které pobírá rezident druhého smluvniho statu, mohou byt zdanêny v tomto druhém státé.

2 — Tyto úroky vsak mohou byt rovnéz zdanêny ve smluvnim státê, ve kterém je jejich zdroj, a to podle právních pfedpsisu tohoto statu, avsak je-li, pfíjemce úrokú jejich skuteènym vlastnikem, dan takto vymêfená nepfesahne 10% hrubé òástky úrukú.

3 — Bez ohledu na ustanoveni odstavce 2, úroky, které mají zdroj v jednom smluvnim státê budou vyjmuty ze zdanêní v tomto státé:

a) pokud dluzníkem tohoto úroku je vláda tohoto statu nebo jeho místní úf ad; nebo

b) pokud je úrok placen vládè druhého smluvniho statu nebo jeho místnímu úfadu nebo jiné instituci (võetnê finanõní instituce) ve spojení s jimi podporovanym financováním na základé dohody mezi vládami smluvních státú; nebo

c) pro úvèry nebo pújõky poskytnuté:

i) v phpadê Ceské republiky, ôeskou národní bankou, Konsolidaõní bankou; a

«) V pfípadé Portugalska, Caixa Geral de Depósitos, Banco Nacional Ultramarino (BNU), Banco de Fomento e Exterior (BFE), Banco Borges & Irmão, Instituto de Comércio Externo de Portugal (ICEP).

4 — Vyraz «úroky», pouzity v tomto clánku, oznaéuje pfíjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu zajiSténych i nezajiStênych zástavním právem na nemovitosti nebo majících nebo nemajících pravo úcasti na zisku dluzníka, a zvláSté, pffjmy z vládních cennych papirú a pfíjmy z obligací nebo dluhopisü vcetné prémií a odmèn spojen^ch s témito cennymi papíry, obligacemi nebo dluhopisy, a rovnèí pfíjmy, které dañové zákony smluvnfho státu povazují za podobné pfíjmúm z pojcek. Pénale za pozdní platbu se nepovazují za úroky pro ú£ely tohoto clánku.

5 — Ustanoveni odstavcü 1, 2 a 3 se nepouzijí, jestliie skute&ry" vlastnfk úrokú, ktery je rezidentem v jednom smluvnim státè, vykonává v druhém smluvnim státé, ve kterém mají úroky zdroj, promyslovou nebo obchodní éinnost prostrednictvím stálé provozovny, která je tam umísténa, nebo nezávislé povolání