O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

10 | II Série A - Número: 078S1 | 10 de Abril de 2008

Article 13

Les qüestions que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest Conveni seran examinades per una comissió mixta.
La comissió mixta es reunirà quan sigui necessari a petició, per la via diplomàtica, de qualsevol de les parts contractants.

Article 14

Aquest Conveni es conclou per una durada il·limitada i pot ser denunciat per una part contractant per la via diplomàtica amb preavís de sis mesos.
Aquest Conveni entrarà en vigor després de l’acompliment dels procediments interns requerits per cada Estat. Cada Estat notificarà a l’altre Estat l’acompliment dels referits procediments interns en allò que li pertoca.
Aquest Conveni entrarà en vigor el primer dia del segon mes següent a la data de recepció de l’última notificació.
Fet a Lisboa, el 23 de juliol del 20007, en dos exemplars, en català i portuguès, sent ambdues versions igualment fefaents.

A Divisão de Redacção e Apoio Audiovisual.

Consultar Diário Original